Poprzednia

ⓘ Księgi rachunkowe, księgi handlowe – system ewidencji księgowej wprowadzony przez średniowiecznych kupców na własne potrzeby, a współcześnie obowiązujący niektó ..                                     

ⓘ Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe, księgi handlowe – system ewidencji księgowej wprowadzony przez średniowiecznych kupców na własne potrzeby, a współcześnie obowiązujący niektóre przedsiębiorstwa z mocy prawa w celu obrony interesów wierzycieli przed ewentualnymi nadużyciami i oszustwami właścicieli przedsiębiorstw. W Polsce od 1994 roku zagadnienia związane z prowadzeniem ksiąg handlowych reguluje Ustawa o rachunkowości. Potocznie prowadzenie ksiąg handlowych nazywane jest pełną księgowością.

                                     

1. Rys historyczny

Pierwsze księgi handlowe prowadzili średniowieczni kupcy. Miały one początkowo postać prostych rejestrów. Kupcy zapisywali w nich tylko należności od dłużników, a później zobowiązania. Z czasem zostały rozbudowane o kolejne księgi wspomagające ewidencję gotówki, weksli, towarów itp. Umiejętność prowadzenia ksiąg handlowych przenikała do Polski z miast północnych Włoch i z Niemiec. Najstarszą znaną w Polsce jest księga handlowa gdańskiego kupca Jana Pisa z lat 1421–1454. W XVI w. pojawiały się księgi handlowe pisane w języku polskim.

Rozwój przemysłu i handlu w XVIII i XIX w. przyczynił się do powstania kodeksów handlowych, które określały wymagania prawne stawiane podmiotom prowadzącym księgi handlowe. Na ziemiach polskich w okresie zaborów były to "Powszechne prawo krajowe dla państw pruskich” z 1794 oraz niemiecki, austriacki i rosyjski kodeks handlowy, a w Księstwie Warszawskim od 1809 francuski "Code de commerce” z 1807.

                                     

2. Księgi rachunkowe w polskich przepisach

Obowiązująca od 1995 roku Ustawa o rachunkowości jest pierwszym w Polsce aktem prawnym w randze ustawy, który reguluje zasady rachunkowości, m.in. określa podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ustala zasady prowadzenia tych ksiąg oraz wymogi dotyczące dowodów księgowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej, na podstawie dowodów księgowych, ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przez jednostkę gospodarczą w jej siedzibie lub ich prowadzenie może być powierzone jednostce uprawnionej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

                                     

2.1. Księgi rachunkowe w polskich przepisach Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe muszą prowadzić:

 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • osoby fizyczne,
 • oraz spółki partnerskie,
 • spółki jawne osób fizycznych

jeżeli ich przychody za ubiegły rok wynoszą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro. Limit ten przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Dodatkowo obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość rocznych obrotów 2.000.000 euro. dotyczy podmiotów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3-7 ustawy o rachunkowości, a więc:

 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i przy spółkach przekraczających limit 2 000 euro;
 • spółki handlowe osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji oraz spółki cywilne, z zastrzeżeniem odnośnie spółek przekraczających limi 2 000 euro, a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
 • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także: a) państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe i b) gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe,
 • jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;
 • jednostki wyżej niewymienione, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.


                                     

2.2. Księgi rachunkowe w polskich przepisach Otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe otwiera się na dzień:

 • oraz na początek każdego następnego roku obrotowego,
 • rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego.
 • zmiany formy prawnej, połączenia lub podziału jednostki,
 • rozpoczęcia działalności,

Otwarcia ksiąg rachunkowych pod datą rozpoczęcia działalności dokonuje się przez wprowadzenie do ewidencji księgowej stanu aktywów i pasywów, potwierdzonego spisem z natury rzeczowych składników majątku i gotówki inwentaryzacja.

Księgi rachunkowe zamyka się na dzień:

 • kończący rok obrotowy,
 • zakończenia działalności, w tym również sprzedaży i zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego,
 • poprzedzający zmianę formy prawnej, postawienia w stan likwidacji lub upadłości.

Księgi zamyka się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Ostateczne zamknięcie ksiąg jednostki powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

                                     

2.3. Księgi rachunkowe w polskich przepisach Zawartość ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, na które składają się:

 • operacji zakupu obce faktury i inne dowody
 • dziennik – służy do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu, danych o operacjach gospodarczych. Zapisy w dzienniku muszą być kolejno numerowane, a sumy zapisów obroty liczone w sposób ciągły
 • rozrachunków z pracownikami
 • rozrachunków z kontrahentami
 • środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonanych od nich odpisów amortyzacyjnych umorzeniowych
 • kosztów
 • operacji sprzedaży kolejno numerowane własne faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do celów podatkowych
 • konta księgi głównej – wprowadza się pod datą otwarcia ksiąg rachunkowych salda początkowe aktywów i pasywów, a następnie dokonuje zapisów wszystkich operacji za kolejne miesiące, zarejestrowanych uprzednio lub jednocześnie w dzienniku
 • konta ksiąg pomocniczych ewidencji analitycznej – prowadzi się w szczególności dla
 • zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych
 • wykaz składników aktywów i pasywów
                                     

3. Wady i zalety prowadzenia ksiąg rachunkowych

Zalety:

 • bieżące monitorowanie przychodów, kosztów, wydatków oraz innych kategorii,
 • możliwość szerokiej analizy finansowej podmiotu gospodarczego,
 • opracowanie własnej polityki rachunkowości, wybór rozwiązań dostosowanych do specyfiki działalności.

Wady:

 • obowiązek spełniania wielu wymagań narzuconych przez ustawę o rachunkowości.
 • wysokie koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • skomplikowany i zaawansowany system,

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →